Menighedsråd

Menighedsrådets ser sin hovedopgave i at arbejde for at bevare Tingbjerg Kirke som en selvstændig enhed, der står for liv og vækst i en trængt bydel.

Menighedsrådet afspejler meget godt sognets sammensætning og kirkens forskellige arbejdsgrene. Nogle kommer i Diakoniens Hus, andre er groet frem fra menigheden før vi blev Diakonikirke. Andre igen er kommet ind i kirken via Ulvetimen og der er også plads til det etniske element, som jo også i høj grad præger sognet. Der er tale om et relativt ungt menighedsråd med en del medlemmer under 50. Der er en god tradition for, at såvel valgte som suppleanter deltager i menighedsrådsmøderne og har taleret.

Der er følgende udvalg under menighedsrådet: IT-udvalg/kirkebladsudvalg, aktivitetsudvalg samt Stående udvalg.

Samtidig vægtes samarbejdet højt. Således findes der venskabsforbindelser til Västra Skrävlinge Kirke i Malmö og til Haraldskirken i Høje Gladsaxe sogn.

Målsætning

”Et liv i broget sammenhæng” – Tingbjerg Kirke arbejder som Diakonikirke blandt såvel lokale beboere som udsatte grupper (rodløse, misbrugere, ældre, enlige og mennesker med anden etnisk baggrund end dansk) i lokalområdet og i provstiet gennem en bred vifte af netværksarbejde udgående fra kirken og ”Diakoniens Hus”.

Målet er at styrke enkeltpersoners og udsatte familiers evne til at deltage i dette liv med et mærkbart overskud – socialt, kulturelt og åndeligt.

Samtidig prøver Diakonikirken i al almindelighed og ”Diakoniens Hus” i særdeleshed bevidst at bygge bro mellem forskellige grupper i lokalsamfundet, herunder de mange med anden etnisk baggrund end dansk.

Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådet, ansatte og frivillige har holdt visionsweekend, hvor kirkens mange aktiviteter blev synliggjort. Kort fortalt munder det ud i et regelsæt, hvor vi beskriver kirkens visioner og mål. Menighedsrådet er også i gang med at planlægge en ombygning af kirkens lokaler, således at kirkens rum får en bedre funktion i forhold til de mange nye aktiviteter. Vi er i fuld gang, og flere informationer kommer i det næste kirkeblad.
 

En god og varm sommer ønskes alle, på menighedsrådets vegne,
Formand Siw Sigurdsson