Fødsel og navngivning

For English please see below

Fødselsregistrering

Vi registrerer fødslen ud fra fødsels-anmeldelsen, som jordemoderen sender til os.

Hvis barnet er født hjemme uden medvirken af jordemoder, skal moderen selv anmelde fødslen inden 14 dage via dette link

Registrering af jer som forældre, kan ske på to måder
1) Hvis I som forældre til barnet er gift

Er I som forældre til barnet gift, registreres I automatisk som forældre til barnet.

2) Hvis I som barnets forældre ikke er gift

Er I som forældre til barnet ikke gift, skal I udfylde en Omsorgs- og Ansvars-erklæring for at registrere faderen eller medmoderen til barnet.

Dette skal gøres inden 28 dage fra barnets fødsel. Hvis denne deadline overskrides, sender vi sagen videre til Familieretshuset, som derefter vil tage kontakt til barnets mor vedrørende faderskabet.

Når Omsorgs- og Ansvars-erklæringen udfyldes, registreres samtidig fælles forældremyndighed. Hvis dette IKKE ønskes, skal sagen til Familieretshuset. Henvend jer til kirkekontoret for vejledning om dette.

Hvis én eller begge forældre ikke har MitID , skal erklæringen udfyldes på papir

Hvis erklæringen udfyldes andre steder end på kirkekontoret med kordegnens tilstedeværelse, skal den også underskrives af to vitterlighedsvidner. Alle personer skal underskrive på det samme tidspunkt, så vær opmærksom på, at datoer på alle underskrifter er den samme. 
 

Navngivning

Når fader- eller medmoderskabet er på plads, kan barnet få sit navn. 

Uanset om I er gift eller ej, skal forældre ansøge om navn til barnet senest 6 måneder efter fødslen.

Navnet ansøges via dette link. Begge forældre skal underskrive med MitID.

Hvis én eller begge forældre ikke har NEM-ID, udfyldes ansøgningen på papir,  hvorefter den sendes eller afleveres til os på kirkekontoret, evt. i postkassen på Langhusvej 1.

Lovgivning 

Der findes meget lovgivning omkring navngivning i Danmark. Læs evt. mere om reglerne her: Fornavn, mellemnavn, efternavn.

Hvis der ønskes et ikke-godkendt fornavn, er det i de fleste tilfælde Familieretshuset der skal afgøre, om navnet kan gives. Deres sagsbehandlingstid for navngivning er op til 4 måneder.

Ikke-godkendte navne, der ligger meget tæt op ad et allerede godkendt fornavn, kan muligvis godkendes direkte fra kirkekontoret. 

Når navnet er registreret

Når navnet er registreret, får du besked i din e-boks. Hvis du ønsker en attest med barnets navn og detaljer, bestilles den gennem dette link.  

Hvis du bestiller den digitale version, sendes den til din e-boks. Hvis du bestiller papirversionen, sender vi den til dig med posten indenfor et par dage. Du kan også selv hente den på kirkekontoret; ring venligst først og lav en aftale på 51850525.

Navngivning i forbindelse med dåb

Ønsker I at navngive jeres barn i forbindelse med dåb, skal I henvende jer til præsten eller kordegnen. Se desuden ”Navngivning ved dåb i Folkekirken” eller ”Dåb og navngivning i et anerkendt trossamfund”.  

 

E N G L I S H

Registration and naming of baby

Birth registration

We register the birth based on the birth-notification issued by the midwife.

If the baby is born at home without the participation of a midwife, the parents must register the birth within 14 days via this link. 

If the child's parents are married

If the parents are married to one another you are both automatically registered as parents of the child.

If the child's parents are not married

If the child's parents are not married, you must fill out an "Omsorgs- og Ansvars-erklæring", (Declaration of Care and Responsibility) in order to register the father of the child. 

This must be done within 28 days of the baby's birth. If this deadline is exceeded, we will forward the case to the Familieretshuset, (the Agency of Family Law), which will then contact the child's mother regarding paternity.

When the Omsorgs- og Ansvars-declaration is completed, joint custody is registered at the same time. If this is NOT desired, please contact the church office.

If one or both parents do not have a MitID , the declaration must be filled out on paper. Please find the form here

If the declaration is completed elsewhere than at the church office in the presence of the parish clerk, it must be additionally signed by two witnesses. All - parents and 2 witnessess - must sign the declaration on the same day, so make sure that all noted dates are the same.

Read more

Naming

When the paternity is settled, the child can be named.

The parents  must apply for the name no later than 6 months after the birth.

Appliction for a name is done digitally via borger.dk. Both parents must sign with MitID.

If one or both parents do not have a MitID, the application must be processed on paper which should be sent or delivered to the church office

There is a lot of legislation regarding names in Denmark, and not all names can be approved. 
The most usual way to name a baby is with an approved name from this list as a first name, and the mother´s or father´s last name as a surname. 
If your wishes don´t match this principle, (for example, a first name which is not on the 'approved' list, or wishing the father´s first name as the baby´s surname), please take a moment to learn how to proceed by checking out options for this to be approved: Rules regarding names in Denmark.

When the name is registered

When the name is registered, you will be notified via your e-boks, and you will be eligible to order a certificate with the baby´s name.                                                                              

If you order the digital version, it will be sent to your e-boks. If you order the paper-version, it will be posted to you within a few days. Alternatively, you can collect it during the office´s opening hours. Please bring ID.

NB: Please note, that many embassies do not approve digital certificates. They demand a paper-version with handwritten signature and stamp, although the digital one is signed with a fully legitimate digital signature. You might as well consider collecting a paper version from the start. 

Please call the Parish office, tel. 51 85 05 25 and arrange to pick it up.  

Baptism

If you want to name your child when it is being baptised , please contact the pastor mba@km.dk / 51 21 05 24 or the parish clerk, Tingbjerg.sogn@km.dk / 51 85 05 25