Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Fødsel og navngivning

For English please see below

Fødselsregistrering

Vi registrerer fødslen ud fra fødsels-anmeldelsen, som jordemoderen sender til os.

Hvis barnet er født hjemme uden medvirken af jordemoder, skal moderen selv anmelde fødslen herigennem, inden 14 dage: https://www.borger.dk/familie-og-boern/foedselsregistrering

Registrering af jer som forældre, kan ske på to måder
1) Hvis I som forældre til barnet er gift

Er I som forældre til barnet gift, registreres I automatisk som forældre til barnet.

2) Hvis I som barnets forældre ikke er gift

Er I som forældre til barnet ikke gift, skal i udfylde en Omsorgs- og Ansvars-erklæring: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Faderskab-medmoderskab-foraeldremyndighed/Faderskab for at registrere faderen til barnet.

Dette skal gøres inden 28 dage fra barnets fødsel. Hvis denne deadline overskrides, sender vi sagen videre til Familieretshuset, som derefter vil tage kontakt til barnets mor vedrørende faderskabet.

Når Omsorgs- og Ansvars-erklæringen udfyldes, registreres samtidig fælles forældremyndighed. Hvis dette IKKE ønskes, skal sagen til Familieretshuset. Henvend jer til kirkekontoret for vejledning om dette.

Hvis én eller begge forældre ikke har NEM-ID, skal erklæringen udfyldes på papir: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Faderskab-medmoderskab-foraeldremyndighed/-/media/556D94BA7E3F4BD8877588F2380EC710.ashx

Hvis erklæringen udfyldes andre steder end på kirkekontoret med kordegnens tilstedeværelse, skal den også underskrives af to vitterlighedsvidner. Alle personer skal underskrive på det samme tidspunkt, så vær opmærksom på at alle datoerne stemmer overens.
 


Navngivning

Når faderskabet er på plads, kan barnet få sit navn. 

Uanset om I er gift eller ej skal barnet have sit navn senest 6 måneder efter fødslen.

Navnet ansøges herigennem: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/navngivning. Begge forældre skal underskrive med NEM-ID.

Hvis én eller begge forældre ikke har NEM-ID, udfyldes ansøgningen på papir: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/-/media/D3... hvorefter den sendes eller afleveres til os på kirkekontoret.

Lovgivning om navngivning

Der findes meget lovgivning omkring navngivning i Danmark. Læs evt. mere om reglerne her: Fornavn, mellemnavn, efternavn (familieretshuset.dk)

Hvis der ønskes et ikke-godkendt fornavn, er det i de fleste tilfælde Familieretshuset der skal afgøre, om navnet kan gives. Deres sagsbehandlingstid for navngivning er pt. op til 4 måneder.

Ikke-godkendte navne der ligger meget tæt op ad et allerede godkendt fornavn, kan muligvis godkendes direkte fra kirkekontoret. 

Når navnet er registreret

Når navnet er registreret, får du besked via din e-boks. Hvis du ønsker en attest med barnets navn og detaljer, bestilles den gennem https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/Attester.

Hvis du bestiller den digitale version, sendes den til dine e-boks. Hvis du bestiller papirversionen, sendes den til dig med posten indenfor et par dage.

Hvis det haster, kan du ringe til kirkekontoret på 51850525 og arrangere afhentning. (Tingbjerg Kirke, Langhusvej 1, 2700 Brønshøj).

Navngivning i forbindelse med dåb

Ønsker I at navngive jeres barn i forbindelse med dåb, skal I henvende jer til præsten eller kordegnen. Se desuden ”Navngivning ved dåb i Folkekirken” eller ”Dåb og navngivning i et anerkendt trossamfund” på https://www.borger.dk/familie-og-boern/navne-og-navneaendring/navngivning 

 


E N G L I S H

Registration and naming of baby

Birth registration

We register the birth based on the birth-notification the midwife sends to us.

If the baby is born at home without the participation of a midwife, the mother must register the birth within 14 days: https://www.borger.dk/familie-og-boern/foedselsregistrering 

If the child's parents are married

If the parents are married to one another you are both automatically registered as parents of the child.

If the child's parents are not married

If the child's parents are not married, you must fill in a Omsorgs- og Ansvars-erklæring, (Declaration of Care and Responsibility) in order to register the father of the child. https://www.borger.dk/familie-og-boern/Faderskab-medmoderskab-foraeldremyndighed/Faderskab

This must be done within 28 days of the baby's birth. If this deadline is exceeded, we will forward the case to the Familieretshuset, (the Agency of Family Law), which will then contact the child's mother regarding paternity.

When the Omsorgs- og Ansvars-declaration is completed, joint custody is registered at the same time. If this is NOT desired, contact the church office.

If one or both parents do not have a NEM-id, the declaration must be filled in on paper: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Faderskab-medmoderskab-foraeldremyndighed/-/media/556D94BA7E3F4BD8877588F2380EC710.ashx 

If the declaration is completed elsewhere than at the church office in the presence of the parish clerk, it must be additionally signed by two witnesses. All persons must sign the declaration on the same day, so make sure that all noted dates are the same.

Read more

Naming

Once the paternity is in place, the child can be named.

This must happen no later than 6 months after the birth.

Appliction for a name is done digitally through borger.dk: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/navngivning. Both parents must sign with NEM-id.

If one or both parents do not have a NEM-id, the application must be processed on paper which should be sent or delivered to the church office, (Tingbjerg Kirke, Langhusvej 1, 2700 Brønshøj, DK): https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/-/media/D3037B8AE97D43C59613A273FA394EB6.ashx

There is a lot of legislation regarding names in Denmark, and not all names can be approved. 
The most usual way to name a baby is with an approved name from this list as a first name, and the mothers or fathers last name as a surname. 
If your wishes falls outside of this, (for example, a first name which is not on the 'approved' list, or wishing the fathers first name as the babys surname), please take a moment to learn how to proceed, and options for this to be approved: Rules regarding names in Denmark.

When the name is registered

When the name is registered, you will be notified through your e-boks, and you will be eligible to order a certificate with the babys name. https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/Attester                                                                               

If you order the digital version, it will be sent to your e-boks.  If you order the paper-version, it will be posted to you within a few days. Alternatively, you can collect in during the office´s opening hours. Please bring ID.

NB: Please note, that many embassies do not approve digital certificates. They demand a paper-version with handwritten signature and stamp, although the digital one is signed with a fully legitimate digital signature. You might as well consider collecting a paper version from the start. 

Please call the Parish office at 51850525 and arrange to pick it up at
Tingbjerg Church, Langhusvej 1, 2700 Brønshøj. 

Baptism

If you want to name your child in connection with baptism, you can contact the pastor mba@km.dk / 51 21 05 24 or the parish clerk, Tingbjerg.sogn@km.dk / 51 85 05 25